ISO 9001:2008     

Rychlý kontakt

LAURYN v.o.s.

Přeloučská 255
530 06, Pardubice 6
Česká republika

Telefon:
+420 466 971 192
+420 466 971 193

Fax:
+420 466 260 604

E-mail:
lauryn@lauryn.cz

Subsystémy a moduly

Struktura IS L-BIS

IS L-BIS je tvořen 6 subsystémy:

 • Ubytovací agenda –vedení agendy rezervací a pobytů klientů, vyúčtování pobytů všech typů klientů (individuální klienti, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, firemní klienti a další) a recepčních služeb.
 • Zdravotní agenda – vedení lékařské, sesterské a laboratorní agendy, evidence a tvorba zdravotnické dokumentace.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním a prodejem léčebných procedur a wellness služeb klientům.
 • Stravovací a skladová agenda – vedení agendy skladů, restaurací, jídelen a normování stravy.
 • Manažerský informační systém – komplexní nástroj pro on-line sledování a kontrolu výkonnosti, efektivnosti, dodržování definovaných normativů a celkovou podporu manažerského a marketingového rozhodování.
 • Integrace IS L-BIS – možnost integrace IS L-BIS se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), registračními pokladnami a telefonními ústřednami.

 

Ubytovací agenda 

Základní charakteristika UA

V rámci subsystému Ubytovací agenda je komplexně řešena práce s klientem před vlastním pobytem (rezervace pobytů) a následně práce s klientem v průběhu pobytu (evidence klientů, agenda recepce, kompletní vyúčtování pobytů, atd.).

Moduly Ubytovací agendy

V rámci subsystému Ubytovací agenda jsou k dispozici tyto moduly:

1) Přijímací a ubytovací kancelář:

- Komplexní řešení rezervací pobytů (individuální klienti, skupiny klientů, kontingenty).

- Evidence klientů v pobytu.

Kompletní vyúčtování pobytů:

 • Individuální klienti (hotovostní i bezhotovostní úhrady).
 • Smluvní klienti - fakturace klientů cestovních kanceláří, zdravotních pojišťoven a dalších smluvních partnerů). 

- Kompletní vedení účetní a pokladní evidence.

2) IBIS:

- Realizace on-line rezervací pobytů prostřednictvím Internetu.

3) Recepce:

- Kompletní vedení recepční agendy.

- Realizace nástupů (check-in) a odchodů klientů (check-out).

- Kontrola úhrady individuálních účtů klientů.

- Integrace s kartovými systémy pro kontrolu vstupů.

4) Směnárna:

- Kompletní vedení směnárenské agendy.

5) Drobný prodej:

- Kompletní vedení agendy prodeje drobného zboží na recepcích a v pokojových minibarech.

- Vedení skladové agendy v návaznosti na realizované prodeje.

6) Telefony:

- On-line natěžování realizovaných telefonních hovorů na individuální účet klienta.

7) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Ubytovací agendy.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

 

Zdravotní agenda

Základní charakteristika ZA

V rámci subsystému Zdravotní agenda je komplexně řešeno vedení lékařské, sesterské a laboratorní agendy v plné návaznosti na subsystémy Ubytovací agenda a Rehabilitační agenda.

Moduly Zdravotní agendy

V rámci subsystému Zdravotní agenda jsou k dispozici tyto moduly:

1) Lékař a Sestra:

- Evidence klientů v návaznosti na subsystém Ubytovací agenda.

- Komplexní vedení zdravotní dokumentace:

 • Uživatelsky definovatelné šablony pro zápis vstupních a závěrečných prohlídek.
 • Evidence diagnóz a diet.
 • Laboratorní vyšetření – předpis laboratorních vyšetření v návaznosti na modul Laboratoř včetně zápisu jejich výsledků.
 • Procedury – předpis paušálních i komerčních procedur v návaznosti na modul Rozpis procedur. Komplexní kontrola dodržování stanovených limitů (cena, počet, průměr, atd.) při předpisu procedur.
 • Evidence a vedení dekurzu.
 • Evidence externí lékařské dokumentace.

- Tisk lékařských zpráv v libovolném jazyku (azbuka, latinka).

- Komerční zdravotní výkony – předpis a evidence zdravotních výkonů v návaznosti na individuální účet klienta (subsystém Ubytovací agenda).

- Objednávání klientů na vstupní, průběžné a závěrečné prohlídky.

- Ambulantní zdravotní agenda – evidence a vyúčtování ambulantních klientů včetně možnosti vyúčtování zdravotních pojišťoven.

2) Laboratoř:

- Evidence klientů v návaznosti na modul Lékař a Sestra.

- Kompletní zpracování laboratorní agendy - evidence vzorků a zadání výsledků.

- Možnost načtení výsledků z externí laboratoře elektronickou formou.

3) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Zdravotní agendy.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

 

Rehabilitační agenda

Základní charakteristika RA

V rámci subsystému Rehabilitační agenda je komplexně řešeno plánování a prodej procedur klientům v plné návaznosti na subsystémy Ubytovací agenda a Zdravotní agenda.

Moduly Rehabilitační agendy

V rámci subsystému Rehabilitační agenda jsou k dispozici tyto moduly:

1) Rozpis procedur:

- Evidence klientů v návaznosti na subsystém Zdravotní agenda a Ubytovací agenda.

- Plánování procedur klientům:

 • Plánování procedur předepsaných klientům v modulu Lékař.
 • Plánovat procedury je možno automaticky, poloautomaticky nebo manuálně.
 • Při plánování procedur jsou kontrolovány tyto omezující podmínky: počty procedur, zakázané kombinace procedur, časy přechodů, pohyblivost klienta, sdílení procedur, návaznost procedur.
 • Výstupem z plánování procedur je časový plán jednotlivých procedur pro klienta. Plán procedur je možné tisknout v libovolném jazyce v azbuce nebo latince.

- Management rehabilitačního provozu:

 • Kompletní administrace a správa nastavení procedur, provozů a pracovníků.
 • Kompletní vyhodnocení vytíženosti procedur, provozů a pracovníků.

2) Wellis:

- Prodej komerčních procedur klientům.

- Řízení vstupů do bazénů a balneo provozů s využitím identifikačních karet a turniketů.

- Prodej komerčních procedur formou předplatného a dárkových poukazů.

3) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Rehabilitační agendy.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

Prezentační video

Video - Rehabilitační agenda

 

Stravovací a skladová agenda

Základní charakteristika SSA

V rámci subsystému Stravovací a skladová agenda je komplexně řešeno vedení skladů, restaurací, kuchyní, jídelen a normování stravy v plné návaznosti na subsystém Ubytovací agenda a Zdravotní agenda.

Moduly Stravovací a skladové agendy

V rámci subsystému Stravovací a skladová agendy jsou k dispozici tyto moduly:

1) Sklady:

- Kompletní vedení skladové agendy.

 • Příjmy a převody na sklad.
 • Výdeje ze skladu v návaznosti na moduly Dietní sestra, Restaurace a Drobný prodej.
 • Kompletní inventury a uzávěrky skladů.

- Možnost vedení skladů potravin, léků a materiálně technických skladů.

2) Dietní sestra:

- Definice receptur (norem) pro přípravu jednotlivých jídel.

- Možnost definice nákladových limitů pro druhy o jídel a druhy strávníků a jejich kontrola dodržování za definované období.

- Tvorba jídelních lístků na jednotlivé dny a období, pro různé druhy strávníků podle Přijímací kanceláře.Tisk jídelních lístků v libovolném jazyce v azbuce nebo latince.

- Možnost objednávání jídel a následné kontroly počtů odebraných jídel s využitím technologie identifikačních karet nebo chipů.

3) Restaurace:

- Kompletní vedení restaurační agendy v návaznosti na modul Sklad.

- Možnost různých druhů úhrad za realizované služby (hotově, platební kartou, uložení na hotelový účet v Recepci, fakturace).

- Kompletní kontrola uzávěrek finančních i množstevních (tržby, inventury).

4) Drobný prodej:

- Prodej zboží v recepcích a v pokojových minibarech v návaznosti na moduly Sklad, Přijímací a ubytovací kancelář a Recepce.

5) Reporting:

- Modul umožňuje generovat řadu reportů v rámci modulů subsystému Stravovací a skladová agenda.

- Reporty je možné generovat v klasickém tiskovém formátu nebo elektronické formě.

 

Manažerský informační systém

Základní charakteristika MIS

Subsystém Manažerský informační systém je nástroj pro podporu manažerského a marketingového rozhodování. Modul umožňuje komplexní sledování a vyhodnocování výkonnostních ukazatelů v rámci jednotlivých agend v on-line návaznosti na subsystémy Ubytovací agenda, Zdravotní agenda, Rehabilitační agenda a Stravovací a skladová agenda.

V rámci subsystému Manažerský a informační systém je možno sledovat více než 40 ukazatelů výkonnosti, které je možné členit a filtrovat dle více než 50 atributů.

Hlavní skupiny ukazatelů jsou tyto:

 • Ukazatele Obsazenosti - komplexní vyhodnocení vytíženosti ubytovací kapacity, kapacity zdravotního provozu a kapacity rehabilitačního provozu.
 • Ukazatele Finanční výkonnosti - komplexní vyhodnocení realizovaných i předpokládaných finančních výkonů.
 • Ukazatele Dnů – komplexní vyhodnocení realizovaných i předpokládaných pobytových ošetřovacích, ubytovacích a stravovacích dnů.
 • Ukazatele F&B – komplexní vyhodnocení ekonomiky stravovacího a skladového provozu a dodržování stanovených limitů.

Moduly MIS

V rámci subsystému Manažerský informační systém jsou k dispozici tyto moduly:

1) Reporting:

- Modul umožňuje využívat definované operativní reporty z jednotlivých subsystémů u určených uživatelů.

2) Operativní MIS:

- Modul zpřístupňuje specifické pohledy do jednotlivých subsystémů: plachta kapacit, ubytovací plachta, knihy dokladů, grafický plán obsazení pracovišť rehabilitačního provozu a další.

3) CoLBIS:

- Modul řeší kompletní controlling v rámci všech subsystémů IS L-BIS a jimi řešených agend.

- Pro potřeby modulu CoLBIS je automaticky generován datový sklad z provozních dat jednotlivých subsystémů IS L-BIS.

- Modul CoLBIS umožňuje propojení datového skladu s tabulkovým procesorem MS Excel. V MS Excel jsou výstupy generovány ve formě přehledných kontingenčních tabulek a grafů.

- V MS Excel je možné nad datovým skladem CoLBIS využívat předdefinované tabulky a grafy nebo uživatelsky vytvářet vlastní pohledy.

Integrace IS L-BIS

Informační systém L-BIS je možné integrovat s těmito systémy třetích stran:

1) Ekonomický informační systém – on-line přenos učetních dokladů a informací mezi IS L-BIS a ekonomickým informačním systémem. IS L-BIS je integrován s těmito systémy:

 • EIS K2
 • EIS VEMA
 • EIS Helios Orange
 • EIS NAVISION
 • EIS SAP
 • EIS SYSIFOS
 • EIS STEP
 • EIS RIS 

2) Kartové a vstupní systémy – Integrace s kartovými systémy pro kontrolu vstupů na pokoje, balneo provozy, parkoviště a další.

3) Telefonní ústředna – on-line natěžování realizovaných telefonních hovorů na individuální účet klienta.

4) Registrační pokladny – propojení skladových modulů s registračními a fiskálními pokladnami a moduly.